Thông Báo: Về thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức năm 2020 - Vòng 2 (Phỏng vấn)